dr. Székely István

Nős (46 éve), 2 gyermek édesapja, 6 unoka nagyapja
Cégvezető
Szülőfalumban és Édesanyám szülőfalujában, Martonyiban alapozódott meg református elkötelezettségű életformám, ahol szüleim és anyai nagyszüleim és rokonságuk hűséges
szolgatársai voltak a gyülekezetüknek. Az osztatlan általános iskolai időszakban mély ráhatással volt hitem kialakulására és fejlődésére az ötvenes évek végétől Martonyiban szolgáló Orosz Imre lelkipásztor, akitől a nyári időszakban a gyermekistentiszteleteken, bibliaórákon, családi látogatásokon és a vasárnapi két istentiszteleten teli templomi közösségben élhettem meg a hitvalló családi, rokoni és élő gyülekezeti életet.
A gimnáziumi (Földes Ferenc, Miskolc), de főleg az egyetemi tanulmányaim (Marx K Közgazdasági), és az életkezdő, családfenntartó, de szocialista-ateista alapú munkahelyek (Főv. Tanács, OTP, PM) időszakában református mivoltomat döntően a hazalátogatások alkalmával tudtuk nyíltan megvallani. Ezért kereszteltük meg Ádám fiunkat a Kálvin téren, Attilát pedig Becskeházán.
1986-ban Budaörsről Budapestre költözhettünk és a XII. ker, Ágnes úti lakásunkhoz közel kerestünk befogadó gyülekezetet, mivel a munkahelyi ateista elvárások lazulása és az otthonról hozott hitbéli elkötelezettség erősödése egy helyi református gyülekezethez, közösséghez tartozás igényét alakította ki családunkban. Mennyei Atyánk nagy kegyelmi ajándékaként éljük meg a mai napig is, hogy a 80-as évek végétől, 35 éve Budahegyvidéken új gyülekezeti otthonra találtunk, a gyermeki hitbéli elköteleződés itt ebben a gyülekezetben a presbiteri és közösségi életben is fokozatosan fejlődő és érő hitté formálódott, itt konfirmált a két fiunk és itt kereszteltük 3 fiú unokánkat is. Nagy megtiszteltetés, hogy négy alkalommal is presbiternek választott meg a gyülekezet.
Református mivoltomat az örökérvényű biblikus értékekre, tanításokra igyekszem alapozni, életvitelemet ezen értékek mentén szervezni, a vállalkozói életemet is úgy alakítani, hogy a reám bízott anyagi javakkal a talentumgyarapítók sorába soroltassam. Fontosnak tartom református eleink tiszteletét, hitvallásaink befogadását, a mindennapi hálaadást és hitvalló életünkkel a gyülekezetünk, református közösségünk gyarapítását.
A Gazdasági Bizottság vezetése mellett egyéb gyülekezeti feladatokban is szívesen részt vállaltam, szerveztem a vizsolyi gyülekezet patronálását, a Tőkéczki ösztöndíj gyülekezetünkre háruló feladatait, amelyeket ezután is szívesen vállalok. Az elmúlt 12 évben a Presbiteri Szövetség gazdasági sáfársága is volt megtisztelő feladatom.