Vasárnap délelőtt kereszteléssel

Istentiszteleti liturgia kereszteléskor

Budahegyvidéki Református Gyülekezet

 

↑    Apostoli köszöntés (úrasztala)

↑    Fennálló ének

↓    Derekas ének

↑    Fohász

↑    Lekció

↑    Imádság

↓    Keresztelési ének: 329/2 (keresztelendők az úrasztala elé állnak)

↑    Szereztetési ige

↓    Keresztelési igehirdetés

↑    Keresztelési kérdések

Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék?

Ha igen, feleljétek: Akarjuk.

 

Ígéritek-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

Ha igen, feleljétek: Ígérjük.

 

↑    Apostoli Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűneink bocsánatát, a testünk feltámadását és az örök életet. Ámen.

 

↑    Ima

↑    Keresztelés

↑    Áldás

↑    Emléklap

↑    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása)

↑    Textus (szószék)

↓    Igehirdetés

↓    Ráfelelő ének

↑    Imádság

↑    Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is;

mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

↓    Orgonajáték

↓    Hirdetések

↓    Záróének

↑    Himnusz (úrasztala)

↑    Áldás