Missziói munkaterv a 2017. évre

BUDAPEST BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISSZIÓI MUNKATERV A 2017. ÉVRE
Bevezetés
A Budahegyvidéki Református Egyházközség Missziói Bizottsága a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. törvénye (Missziói Törvény, a továbbiakban MT) 10.§ (1) bek. alapján 2016. november 21-én megtárgyalta és a presbitérium elé terjeszti a 2017. évre vonatkozó munkatervet.
A gyülekezet küldetés-nyilatkozata:
A Jézus Krisztus követésére és szolgálatára szóló elhívásnak engedelmeskedve az evangéliumot hirdetjük Budahegyvidéken, református hitvallásaink alapján, a Magyarországi Református Egyház részeként. Lelki-hitbeli, testi-anyagi és szellemi-intellektuális talentumainkkal Isten dicsőségére és az egész egyház javára kívánunk élni.
Középtávú céljaink:
Az egyházközség életében fontos feladat, hogy megőrizzük és továbbfejlesszük az igehirdetés, a diakónia és a lelkigondozás meglévő feltételeit. Konkrétan továbbra is szükséges szervezni az istentiszteleti ügyeletek ellátását, a presbiterek sákramentumok körüli szolgálatait és a cserkészcsapat életének figyelemmel kísérését. A presbitereknek ügyelniük kell a jó egyetértésre, lelkészeink és előljáróink életére és segítségükre kell sietni, ahol szükséges.
A 2016. évnek is folyamatos missziói feladata a kötelező hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódik. Presbitereinknek folyamatosan ki kell venniük a részüket a szülők/nagyszülők meggyőzése terén arról, hogy az elsődlegesen bevezetendő kötelező erkölcstan helyett a gyermekek a hit- és erkölcstant válasszák az általános iskola osztályaiban. Bíztatnunk kell az óvodás gyermekek szüleit arra, hogy a gyermekek vegyenek részt a fakultatív hittan oktatásban, ami felkészíti őket a kötelező hittanoktatás tartalmára is. Keresni kell a kapcsolatot a református pedagógusokkal, hogy érezzék a gyülekezet támogatását felelősségteljes munkájukban.
Odafigyelés szükséges a presbitérium részéről az ifjúsági munkára, a konfirmációs előkészítő alkalmakra és az ifjúsági táborokra; élen kell járniuk az ifjúság és az idősebb nemzedékek közötti kapcsolat erősítésében. Bíztatjuk presbitereinket és gyülekezeti tagjainkat a személyes bizonyságtételre környezetükben. Honlapunkat naprakészen kell tartani hírekkel, a gyülekezeti alkalmak menetrendjével, prédikációk írott és/vagy hallgatható formáinak hozzáférhetővé tételével, friss beszámolókkal stb.
A 2017. évre vonatkozó céljaink:
A reformáció 500 éves centenáriuma alkalmával munkálkodni kell a gyülekezet református identitásának elmélyítésére hitvallásaink és a reformáció egyháztörténetének, nagy reformátoraink életének a tanulmányozása útján. Lehetőség szerint szeretnénk részt venni a Reformációi Emlékbizottság által szervezett ünnepi alkalmakon.
Támogatjuk kisebb imádkozó közösségek létrejöttét és rendszeres találkozóit, amelyek a Szentlélek segítségét kérve, hordozzák gyülekezetünk gyarapodását a megtérőkkel, betegeink és öregjeink gondozását, a gyermekek és az ifjúság közötti munkát, vidéki gyülekezet patronálását, konfirmandusaink elkallódása elleni küzdelmet. Keressük a módját a korábbi határon túli kapcsolataink megújítására.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően szeptember hó folyamán felül kell vizsgálni a 2017. év őszén kezdődő tanév hitoktatási és konfirmációs rendjét az akkori feltételeknek megfelelően.
Megtiszteltetést, örömet és felelősséget jelent az egyházközség lelkészi és világi missziói munkásai számára, hogy az egyházközség lelkipásztora a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke és a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának professzora. A fokozott szolgálati teher miatt a presbitériumnak és a gyülekezeti munkatársaknak a közegyház érdekében meg kell tenniük mindent, hogy vezető lelkipásztoruk eleget tehessen püspöki és professzori tisztségéből fakadó kötelezettségeinek.
A 2017. évi missziói munkaterv öt részre osztható:
I. Gyülekezeti misszió [MT 1.§ (1)],
II. Belmisszió [MT 1.§ (2)],
III. Külmisszió [MT 1.§ (3)],
IV. Egyéb missziói ágak [MT 11. és 12.§]
V. Személyi feltételek
I. Gyülekezeti misszió
1. Gyülekezeti alkalmak [MT 5.§ (1)]
A gyülekezeti rendszeres alkalmakat a következő táblázat mutatja:
Nap Alkalom Időpont (óra)
Vasárnap Konfirmációi előkészítő I. (tanévben, pünkösdig a VII. osztályos fiataloknak) 8:30
Istentisztelet 10:00
Gyermekőrző
Gyermek-istentisztelet óvodásoknak, alsó- és felső osztályosoknak
Esti istentisztelet 18:00
Gyászistentisztelet (minden hónap utolsó vasárnapján)
Hétfő Presbiteri bibliaóra (minden hónap első hétfőjén) 18:00
Kedd Baba-mama kör 10:00
Gyülekezeti bibliaóra 18:00
Ifjúsági kórus 19:00
Csütörtök Diakóniai bibliaóra (Naómi-kör) 10:00
Hétközi istentisztelet 18:00
Felnőtt konfirmációi előkészítő 18:30
Péntek Konfirmációi előkészítő II. (tanévben, pünkösdig a VIII. osztályos fiataloknak) 17:30
Ifjúsági bibliaóra (TEVE-kör) 18:30
1.1. Gyülekezeti istentiszteletek:
Lásd a fenti táblázatban. Vezérfonal: Bibliaolvasó kalauz
Az öregotthonokban és a kórházakban tartott istentiszteleteket lásd az I.5.4. és a II. 5. pontban.
Minden hónap utolsó vasárnapján megemlékezés a tárgyhóban elhaltakról.
Istentiszteleteinken alkalmanként a gyülekezeti énekkar ill. alkalmi kamara-együttes, a Baár-Madas, ill. a Lónyai Református Gimnázium énekkara; igehirdetőként a Teológiai Akadémiák valamelyik professzora, külföldi vendég-igehirdető, legátus vagy más meghívott lelkész is szolgál.
Presbitereink ügyeleti szolgálatot vállalnak az istentiszteletekhez kapcsolódóan, melynek során köszöntik az érkezőket, őrködnek az előtérben istentisztelet alatt, felvilágosításokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére, amelyhez írásos anyagot kapnak a lelkészi hivatalban, rosszullét esetén segítséget nyújtanak, az istentisztelet végén perselyeznek és megszámolják annak eredményét. Szükség esetén egy-egy presbiter ügyeletet vállal a pénztárnál is. Ennek szervezését egy presbiterünk vállalta magára.
A vasárnap délelőtti istentiszteletekről kazettás és digitális hangfelvétel készül; a kazettátt kívánságra eljuttatjuk idős, beteg, ágyhoz kötött gyülekezeti tagjainkhoz. A digitális hangfelvételt interneten tesszük meghallgathatóvá ill. letölthetővé (lásd II.3.4.).
1.2. Bibliaórák: lásd a ?Gyülekezeti alkalmak? táblázatát.
1.3. Imaközösségek ? a vasárnap délelőtti istentisztelet előtt, a lelkipásztor(ok) és presbiterek részvételével, ill. bibliaórák és csendesnapok végén.
1.4. Ünnepi istentiszteletek:
Újév napján 10:00 órakor
Nagypénteken 10:00 órakor és este, 18:00 órakor
Húsvét első napján 8:00 és 10:00 órakor, valamint este, 18:00 órakor
Húsvét másodnapján 10:00 órakor
Pünkösd első napján 8:00 és 10:00 órakor (konfirmáció), este 18:00-kor
Pünkösd másodnapján 10:00 órakor
Reformáció emlékünnepén (okt. 31.) 18:00 órakor (az evangélikus testvérekkel és a Budapest-Svábhegyi Egyházközséggel közösen, helyszín váltással)
Karácsony első napján 8:00 és 10:00 órakor, valamint este, 18:00 órakor
Karácsony másodnapján 10:00 órakor
Az év utolsó napján 18:00 órakor
Állami ünnepnapokon esetenként hirdetve.
1.5. Nagyheti alkalmak
Esténként bűnbánati istentiszteleteket tartunk, melyek közül a nagycsütörtöki alkalom passiójáték az ifjúság szolgálatával.
1.6. Gyermekek közötti szolgálatok
A vasárnap 10:00 órai istentiszteletekkel párhuzamosan, a még nem konfirmált gyermekeink részére gyermek-istentiszteletet tartunk, alkalmas gyülekezeti munkások bevonásával. Az igehirdetés előtti énekig a karzaton együtt vagyunk, majd átvonulnak a gyermekek a gyermek-istentiszteletre, ahol külön csoportban vannak az óvódások és az alsó és felső tagozatosok.
Az óvodás korú gyermekeknek a fenti időben gyermek-istentiszteletet, a kisebbeknek, gyermek-őrzést biztosítunk az alagsori teremben. A gyermekekre az ifjúsági bibliakör tagjai és szülők vigyáznak.
1.7. Jegyesoktatás
Lelkipásztoraink 4 alkalomból álló felkészítő beszélgetésre hívják a házasulandókat az esküvő előtti hetekben. A lelkipásztor javaslata alapján egy-egy gyülekezeti házaspár is meghívja őket beszélgetésre.
1.8. Énekkari és zenei szolgálat
Továbbra is fenntartjuk a gyülekezeti énekkar szolgálatát és időnként felkért művészek instrumentális szolgálatait kiemelt alkalmakon.
2. Sákramentumok kiszolgáltatása [MT 5.§ (2)]
2.1.Úrvacsora
minden hónap első vasárnapján 10:00 órakor
nagy egyházi ünnepek első napján mindkét délelőtti, másodnap a délelőtti istentiszteleten,
a Reformáció Emlékünnepén az esti istentiszteleti alkalmon,
Mártonhegyi úti otthon: minden nagyobb egyházi ünnep előtt 14:30 órakor,
de kérésre máskor is, egy-egy otthon-lakó részére
Az úrvacsorás vasárnapi istentiszteletet megelőző héten a csütörtök esti istentisztelet egyúttal úrvacsorai felkészítő bűnbánati alkalom.
Abban az esetben, ha nagy egyházi ünnepeink valamelyike a hónap első vasárnapját megelőző hétre esik úrvacsoraosztással, úgy az első vasárnapon úrvacsorát nem osztunk.
Gyülekezetünk tagjai, presbitereink és ifjúságunk szolgálatot vállalnak a poharak töltése, az úrasztalra készítése és elmosása, valamint az úrvacsora vételi rendjének betartása terén.
2.2. Keresztelés
Keresztelést a templomban ? hacsak indokolt más kívánság nincs a helyre és az időpontra nézve ? a vasárnapi istentiszteletek elején végzünk. Presbitereink irányítják és kísérik a szülőket, keresztszülőket a keresztelésnél. Egy lelkipásztor otthonában látogatja meg a gyermekes családot, ahol a szülőkkel, keresztszülőkkel beszélget.
3. Gyülekezeti evangélizációs alkalmak [MT 5.§ (3)]
Egyhetes evangélizáció advent első vasárnapját megelőző héten, hétfőtől péntekig, vasárnap úrvacsorával.
4. Hitoktatás és konfirmációi előkészítő alkalmak [MT 5.§ (4)]
4.1. Iskolai fakultatív hittanórák és kötelezően vállalt hit- és erkölcstan órák:
az Arany János ált. iskolában,
a Fekete István (speciális) ” ” ,
a Kós Károly ” ” ,
a Kiss János altb. u.-i mindkét ” ” ,
a Németvölgyi-úti ” ” ,
a Tamási Áron ” ” ,
Tanrendi órabeosztás tanévenként az iskolaigazgatóval való egyeztetés szerint.
4.2. Óvodai fakultatív hittanórák: az ELTE Gyakorló Óvodájában, a Táltos, a Táltos Csikó és a Mackós óvodában. Az óvodai hitoktatókat szakmai továbbképzésben részesítjük.
4.3. Szülői értekezletek
Tanévenként szükség szerint a családokkal való megismerkedés, a hitoktatással kapcsolatos témák megbeszélése és a többi családtag hívogatása végett.
4.4. Konfirmációi előkészítőket lásd az 1. pontban, a ?Gyülekezeti alkalmak? táblázatában.
5. Családlátogatás, szolgálatok öregotthonban [MT 5.§ (5)]
5.1. Lelkipásztori családlátogatás
A lelkipásztorok a diakónus, esetleg egy-egy presbiter vagy más gyülekezeti munkás kíséretében rendszeresen látogatják az egyháztagokat.
5.2. Megkeresztelt gyermekek, új házasok látogatása
Az anyakönyv alapján kigyűjtött címeken a megkeresztelt gyermekeket ill. szüleiket a keresztelés évfordulóin igés képeslappal köszöntjük, hívogatva őket alkalmainkra. Lehetőség szerint felkeressük a gyülekezet területén élő szülőket és megkíséreljük bevonni őket a gyülekezet életébe, illetve a megkeresztelt gyermekeket hívjuk hitoktatásra, gyermek-istentiszteletre, majd konfirmációi előkészítőre. Célul tűzzük ki, hogy megkeressük a nálunk házassági fogadalmat tett és területünkön élő ifjú házaspárokat.
5.3. Szolgálatok a konfirmációra készülő és konfirmált fiatalok felé
Beosztott lelkészeink meglátogatják és hívogatják a konfirmációs előkészítőre járókat és a nemrég konfirmáltakat az alkalmakra és a nyári táborokba.
5.4. Idősek otthonában és betegek között végzett szolgálatok
A Mártonhegyi-úti Idősek Otthonában Gyülekezetünk lelkipásztora minden hó utolsó csütörtökjén du. 16:00 órakor, valamint esetenként a I.2.1. pontban említett úrvacsora-osztás alkalmával tartanak istentiszteletet. Karácsonykor az ifjúság tagjai, Anyák napján a Gyökössy-óvoda gyermekei műsorral köszöntik az időseket. Kérésre beteg vagy mozgásképtelen testvéreink meglátogatásakor rövid házi istentiszteletet is tartunk, ill. alkalmanként úrvacsorában is részesítjük őket
5.5. Telefonos családgondozás
A diakónus, ill. esetenként a csütörtöki diakóniai bibliaóra résztvevői rendszeresen telefonon megkeresik elérhető egyháztagjainkat, érdeklődnek életük folyása felől és hívogatják alkalmainkra, vagy javaslatot tesznek arra, hogy diakónusunk munkatervébe látogatásuk belekerüljön.
5.6. Látogatók képzése
Az előző évben elkezdett képzés folytatódik a látogatásokban részt vevők szolgálati szempontjainak az elsajátítására.
6. Presbiteri és gyülekezeti csendesnapok, bibliaiskolák [MT 5.§ (7)]
6.1. Presbiteri csendesnapok
A presbiterek és családtagjaik közelebbi megismerése, lelki közösségének erősítése és a feladatokra való közös felkészülés érdekében tavasszal, húsvét után presbiteri hétvégét szervezünk valamely egyházi üdülőben, ahol beszélgetünk a gyülekezet aktuális kérdéseiről és terveiről.
Június 15-én presbiterek vasárnapja lesz, megfelelő igehirdetéssel.
6.2. Gyülekezeti találkozók
Nyáron, később meghatározható időpontban gyülekezeti hétvégét tartunk (pl.a Tahi konferencia-központban). Ezen kívül gyülekezeti kirándulásokat és csendesnapokat is szervezünk.
Keressük az alkalmat és az egyetértést más református gyülekezetekkel legalább egy közös csendesnap és szeretetvendégség keretében való találkozásra (lásd a IV.4. pontot is)..
6.3. Presbiteri bibliaóra (lásd a I.1.2. pontban)
6.4. Presbiterek továbbképzése
Presbitereink és érdeklődő gyülekezeti tagjaink a Presbiteri Szövetség Bp.-Déli Területi Szervezete által rendezett egyházmegyei továbbképző alkalmakon vesznek részt.
II. Belmisszió
1. Ifjúsági munka [MT 6.§ (2)]
1.1. Ifjúsági délutánok
Legalább 2 alkalommal vasárnap délután, lehetőség szerint meghívott előadók szolgálatával, film vagy video vetítéssel.
1.2. Ifjúsági istentiszteletek
Minden évben legalább kétszer: tanévzáró és tanévnyitó alkalmával. Egy őszi istentiszteleten bemutatjuk konfirmandusainkat is a gyülekezet részére.
1.3. Egyéb ifjúsági alkalmak
Lehetőség szerint minden ifjúsági csoport részére szervezünk kirándulásokat, családi és kultúrális programokat.
A nyár folyamán mindegyik ifjúsági csoport, valamint a folyó évben konfirmáltak részvételével szervezünk tábort ill. csendeshetet, a gyülekezet ifjúsági munkásainak a bevonásával. Gyülekezeti hétvégét szervezünk családoknak, melyre gyermekeikkel jönnek.
1.4. Cserkészet
Gyülekezetünk lelkészei és presbiterei közreműködnek a Szenci Molnár Albert cserkészcsapat részére szervezett áhítatokon és egyéb alkalmakon. Cserkészeink közreműködnek az ifjúsági istentiszteletek, évnyitók és évzárók alkalmával díszőrség adásával, alkalmak rendezésének munkájában, valamint diakóniai szolgálatokat végeznek betegek, öregek gondozása terén.
1.5. Szupplikáció
Évente egyszer meghívjuk a Baár-Madas Gimnázium és Általános iskola, vagy a Kispest-Rózsatéri Általános Iskola énekkarát, istentiszteleti szolgálatra és ez alkalommal gyűjtést rendezünk az iskola javára.
1.6. Kapcsolatépítés a nemzedékek között
Presbitereink keresik az alkalmat, hogy meglátogassák az ifjúsági táborokat, a cserkészek gyűléseit és személyes ismeretségek útján figyelemmel követik az ifjúság gyülekezeti életét.
2. Temetési szolgálatok [MT 6.§ (4)]
A temetéseken Igével és annak magyarázatával igyekszünk evangéliumot hirdetni a gyászolóknak és mindazoknak az együttérzőknek, akik talán máskor nem találkoznak Isten üzenetével.
Minden hónap utolsó vasárnapjára, az este 6 órás istentiszteletre külön elhívjuk azokat a gyászolókat, akiknek hozzátartozóját abban a hónapban temettük el.
3. Iratterjesztés és egyéb tájékoztatási eszközök [MT 6.§ (4)]
3.1. Újság, folyóirat
Gyülekezetünkben továbbra is végezzük a következő folyóiratok terjesztését:
Reformátusok Lapja, Presbiter
3.2. Könyvek, evangéliumi füzetek
Iratterjesztésünk állományát rendszeresen feltöltjük Bibliákkal, énekeskönyvekkel, a Kálvin-Kiadó és ? válogatva ? más kiadók kiadványaival.
A múlt évekhez hasonlóan, díjmentesen kívánunk Bibliát juttatni konfirmáló fiataljainknak, hittankönyveket hitoktatásra járó gyermekeinknek, továbbá bevezető jellegű könyveket a megkeresztelt gyermekek szüleinek. Évente egy-egy alkalommal meghívjuk a Kálvin ill. a Harmat kiadó munkatársait, hogy gyülekezetünkben rendkívüli könyvterjesztő napot tarthassanak. Rendszeresen utólag írásban is megjelentetjük a vasárnapi prédikációk és az evangélizáció szövegét. Az elnökség és a presbitérium közös feladata, hogy továbbra is keressen olyan testvért, vagy testvéreket, akik az iratterjesztés szolgálatát folyamatosan vállalják.
3.3. Hírlevél
Legalább negyedévenként adunk ki hírlevelet „Hegyvidéki harangszó” címmel a gyülekezet életéről és aktuális kérdéseiről. Ebben állandó rovataink az igei elmélkedések, híradás a külmisszióról, a gyülekezet területén élő közismert gyülekezeti tagjaink megszólaltatása.
3.4. Internetes levelezés és honlap
Gondozzuk és naprakész anyagokkal, prédikációkkal látjuk el a gyülekezet internetes honlapját (http://www.budahegyvidek.hu). Új szolgáltatás az elhangzott prédikációk internetes meghallgatásának vagy letöltésének a lehetősége a készített .mp3 hangfelvétel alapján. Presbitereink előre megkapják a vasárnapi hirdetéseket, hogy a hozzájuk forduló gyülekezeti tagoknak azokat megismételhessék. Levelező lista alapján gyülekezeti tagjaink rendszeresen megkapják gyülekezeti hírlevelünket. Várjuk internetes levelező címünkön az érdeklődőket: ref.bhv@t-online.hu.
4. Szeretetvendégségek [MT 6.§ (4)]
Minden hónap második vasárnapján (a nyári időszak kivételével), a délelőtti istentisztelet után gyülekezeti közösség keretében rendezünk szeretetvendégséget..
Alkalmanként szeretetvendégségen látjuk vendégül a nálunk szolgáló iskolai énekkart, külföldi vagy vidéki vendégeket. Ugyancsak szeretetvendégséget iktatunk be a presbiteri csendesnapok programjába is. Ezek szervezését munkaközösség végzi Sánta Ibolya lelkipásztor vezetésével.
5. Nőszövetségi munka
Gyülekezetünk több tagja csatlakozott a Magyar Református Nőszövetséghez és megalakították a Nőszövetség gyülekezeti tagozatát. Részt vesznek a Nőszövetség egyházkerületi és országos munkájában is. Havi rendszerességgel bibliaórát is tartanak (lásd a I. 1.2. pontban).
6. Karácsonyi utcaszolgálat
Felkérés esetén részt vesz gyülekezeti énekkarunk az Önkormányzat szabadtéri karácsonyi műsorában.
7. Ökogyülekezeti mozgalom
Gyülekezetünk ?ökogyülekezet? címet kapott energiatakarékos templomfűtési megoldása folytán. A mozgalom felhívásai nyomán támogatjuk az idetartozó kampányokat, annak tudatában, hogy azok a mi és környezetünk jövője érdekeit szolgálják.
III. Külmisszió
A gyülekezet a MT 8.§-ának megfelelően alkalomszerűen bekapcsolódik a világ evangéliumi egyházainak külmissziói munkájába olyan formában, hogy erre alkalmas és elhívást nyert tagjainak minden támogatást megad a külmissziói szolgálathoz. Felkéri a missziói társaságok hazánkba látogató munkatársait szolgálatra a gyülekezetben, vagy meghallgatja beszámolóikat valamelyik testvérgyülekezetben.
IV. Egyéb missziói ágak
1. Missziói nap [MT 10.§ (3)]
A gyülekezet május első vasárnapján missziói napot tart a missziói bizottság ülésével egybekötve, ahol az igehirdető különös figyelemmel foglalkozik a misszió, különösen a bel- és külmisszió kérdéseivel. Erre meghívjuk azokat a testvéreket is, akik önkéntes szolgálattal segítik a gyermekmisszió munkáját, a kereszteléseket, a családgondozást és az úrvacsora körüli teendőket. Az egyházi év végén tartjuk a szolgálók vacsoráját.
2. Kapcsolat külföldi református gyülekezetekkel [MT 11.§]
Gyülekezetünk megkísérli a kapcsolat megújítását korábbi partnereinkkel, nevezetesen
a Dordrecht-i (Hollandia) Andreas-Kirche-vel,
a Küsmödi Egyházközséggel,
a Sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai Egyházközséggel,
a Vizsolyi Egyházközséggel.
3. Ökumené [MT 12.§]
Az év elején a többi keresztyén gyülekezethez hasonlóan mi is részt veszünk az egyetemes imahét szervezésében és szolgálataiban. Ez a missziói ág évek óta fennálló kapcsolatainkon alapszik a Kékgolyó utcai budahegyvidéki evangélikus, valamint az Apor Vilmos téri, a Városmajori, az Istenhegyi-úti Szent László, a Táltos-utcai és a Farkasréti plébániához tartozó római katolikus testvéreinkkel.
4. Patronálási szolgálat
A Dunamelléki Református Egyházkerület javaslata alapján egymásra találtunk a Vizsolyi Református Egyházközséggel, amelynek patronálását a gyülekezet 2015-ben látogatással és gyülekezeti tagjaik fogadásával már megkezdte. A további patronálás részletkérdéseit a presbitérium az év folyamán esetenként megtárgyalja.
V. Személyi kérdések
1. Lelkipásztori szolgálat
A lelkipásztori szolgálatokban a tárgyévben a következők vesznek részt:
Vezető lelkész és a missziói munka irányítója:
Dr. Szabó István püspök
Beosztott lelkész: Ablonczy Tamás,
Sánta Ibolya.
2. Hitoktatói és gyermekistentiszteleti szolgálat a lelkipásztorok és a következő óradíjas hitoktatók szolgálatával:
Fakultatív hittanoktatás:
Ablonczy Tamás Némethné Scherman Piroska
Alberti Réka Péter Zita
Iskolai órarendbe iktatott kötelező hit- és erkölcstan oktatás:
az Arany János,
a Fekete István (kisegítő),
a Kós Károly,
a Kiss János altb. u.-i mindkét,
a Németvölgyi-úti,
a Tamási Áron általános iskolában
Némethné Scherman Piroska és Szabó Réka vallástanár.
Gyermekmisszióban részt vevő önkéntes gyülekezeti munkásaink a fentieken kívül:
óvodások között: alsósok között: felsősök között: alkalmi besegítők
Alberti Réka
Zsóri Mónika
Némethné
Scherman Piroska SzűcsBoglárka
Ónodi Szabó Veronka
Varga Zsóka
Kovács Blanka Váci Péter
Szűcs Zsuzsanna
Szabó Réka Ablonczy Tamás
Hidegh Lorántné
Sánta Ibolya
Szűcs Tamás
2. Gyermekek foglalkoztatása
Kézműves foglalkozások vezetője: Varga Zsóka
Gyermektáborok szervezői (Sánta Ibolya lelkipásztor vezetésével): Ónodi Szabó Veronika
Kovács Blanka
Seres Eszter

13. Egyéb szolgálatok
3.1. Egyházközségünk diakónusa Dobos Pálné, aki rendszeresen látogatja gyülekezetünk öreg és beteg tagjait otthonukban és a kórházakban.
3.2. Egyházközségünk mindenese (?egyházfi?):Baraté Renáta, akinek szolgálatához sok erőt, áldást és örömet kíván a presbitérium.
3.3. A keresztelésekhez készülő keresztszülőket, szülőket helyükre vezeti és tanácsolja Szűcs Tamás testvérünk.
3.4. A vasárnap délelőtti istentiszteleti és irodai ügyeletet szervezi telefon-értesítések útján Varga Péter presbiterünk.
3.5. A vasárnap délelőtti hangfelvétel eszközeit kezeli Békefi Sándor testvérünk.
Határozati javaslatok
1. A Missziói Bizottság 2016 november 21-én tartott ülésén megállapította, hogy a gyülekezetben a missziói munka: a gyülekezeti és belmissziós munka, különösen az igehirdetés, a sákramentumok kiszolgáltatása, a hittanoktatás, az ifjúsági munka, a kórházi és temetési szolgálatok rendben és a Munkaterv szerint folytak. A Bizottság örömmel nyugtázta azt a támogatást, amelyet a missziói munka kapott a diakóniai munkások részéről, valamint azt, hogy az új munkaágak (pl. patronálás) sikerrel folytak a gyülekezet szolgálatában. Ugyancsak örömmel nyugtázza, hogy gyermekeink között több önkéntesünk szolgál és presbitereink között van olyan testvér, aki személyében felvállalja a kapcsolattartást a cserkészekkel. Szeretettel köszönti a régi és új laikus munkatársakat (V.2-3. pont) és szolgálatukra Urunk áldását kéri.
Ugyanakkor a Missziói Bizottság azt is megállapította, hogy a 2016. évi Munkaterv egyes pontjaiban kitűzött célokat nem mindenben sikerült elérni. A legfontosabb ilyen cél volt az iratterjesztés kezeléséért felelősséget vállaló testvér(ek) megtalálása. Törekednünk kell arra, hogy 2017-ben ez megvalósuljon.
2. A MT 3. §-a szerint a fenti munkaterv teljesítésért ?az egyház fokozatos testületei és megválasztott tisztségviselői kiemelten felelősek?, amit a Presbitérium teljes szívvel vállal és magáévá tesz és ennek jeleként a MT 4.§ és 10.§ (2) bek. szerint az igazolt és szükséges anyagi támogatást megadja.
3. A presbitérium továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy a vezető püspök-lelkipásztor a korábbi feltételekkel ellássa püspöki és zsinati elnöki teendőit. közegyházi szolgálatában, valamint teológiai tanári feladatait a KRE Hittudományi Karán. Mindezeknek a magasztos feladatoknak az ellátásához Isten gazdag áldását kívánja.
4. A presbitérium a 2017. évi Missziói Munkatervet és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatokat elfogadja és azokat a Budapest-Déli Egyházmegyéhez felterjeszti, továbbá honlapján is közzéteszi.

Budapest, 2016 december 3.

Dr. Szabó István Dr. Szilágyi Sándor
püspök-lelkipásztor presbiter, missziói előadó

Dr. Kéri Tamás
gondnok