Adventi körlevél

Két zsoltár ádventre

Ádventbe lépve hadd ajánljak két zsoltárt (persze, a többit is ajánlom mind). Látszótlag nincs köztük szoros összefüggés, hacsak az nem, hogy  az egyik ujjongó dicséretben,  a másik emelkedett hálaadásban mondja el, hogy milyen az Isten. Az egyik a benedictus, a másik a magnificat ? az egyik hívja a másikat, s emez teljesíti amazt.

Az egyik, a 98. zsoltár így kezdi: énekeljetek az Úrnak új éneket! De hát, mondja erre Szent Ágoston, újat csak az új ember tud! Az óember csak a régit tudja. Csak a kegyelemből megújított ember tud új éneket énekelni! Itt viszont a zsoltáros az egész világegyetemet hívja énekelni: vígan énekelj, te egész Föld…! Vagyis adventi zsoltár ez, ? a hívő ember, aki megízlelte Isten jóságát, és akit megújított a hűséges Isten kegyelme, megelőlegzést lát mindebben: az egész világ üdvösséges megújításának foglalóját. Szabad hát nekünk ádventben kitekintenünk önmagunkból.

A másik zsoltár a 103. Hálaadás bűnbocsánatért. Személyes, megragadó, gyönyörű. Amilyen messze a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti tőlünk Isten bűneinket, amilyen könyörületes az igaz édesapa gyermekei iránt, úgy esik meg rajtunk Isten szíve ?, s emelkedik, és már látja az ég és föld teremtőjét, akit mennyei seregek sokasága vesz körbe trónusánál, s kiált, ő az irgalomból odabocsátott (nem a teremtés, hanem a kegyelem jogán): áldjátok az Urat, angyalok és mennyei szolgák, minden teremtménye! Majd a végén: áldjad én lelkem az Urat! Egyedül is, magamban is ? áldjad az Urat.

Ilyen az új ember, akiről Szent Ágoston beszélt: ilyen bátor és ilyen alázatos. Bátor, aki az egész univerzumot felszólítja Isten magasztalására, ? ez a szeretet bátorsága. És alázatos, aki a sor végére marad, és miután az egész teremtett világ kiujjongta magát, legvégül ő viszi dicsőítése ajándékát; legvégül ? de elviszi, és elmondja.

Olyan ez a kettő együtt, mint amikor a karmester megadja a kórusnak azt az egy tiszta, halk, alig hallható hangot, amelyre énekét kezdi akár ezer mennydörgő torok ? s aztán a végén visszacsendesül ugyanabba az egybe.

Nem baj hát, ha adventben-karácsonyban akár az egész világ és ezer angyal előz meg minket. Ez még nem jelenti, hogy mellőznének is bennünket, hiszen megérkezünk mi is, és miénk is a boldog tapasztalat: már tudjuk, hogy milyen az Isten.

Szabó István lelkipásztor

Események gyülekezetünk 2015. évi életéből

Január és advent között megkereszteltünk 23 gyermeket, illetve felnőttet, házasságot kötött 13 pár, elhunyt 44 testvérünk. Pünkösdkor 14-en tettek konfirmációi fogadalmat.

Az idei tanévben 315 gyermek jelenkezett hittanoktatásra [87 gyermek fakultatív (gyülekezeti és óvodai), 228 iskolai, valamint konfirmációi előkészítőre]. A gyülekezeti hitoktatás mellett valamennyi kerületi iskolában, valamint az ELTE Gyakorló, Táltos, Táltos Csikó és Mackós óvodákban tartunk hitoktatást. Köszöntjük hitoktatóink fáradozását. Hitoktatásra évközben is lehet jelentkezni. Idén is tartunk felnőtt konfirmációi előkészítést.

Várjuk istentiszteleti alkalmainkra a kisgyermekes családokat is. A vasárnapi istentisztelettel egyidőben a legkisebb gyermekek (3-4 éves korig) megőrzését biztosítjuk a felújított alagsori teremben, a nagyobbaknak három korcsoportban gyermekistentiszteleteket tartunk. Minden hónap második vasárnapján Varga Zsóka gyógypedagógus sérült gyermekeknek tart gyermekistentiszteletet, szeretettel várjuk az érdeklődőket.

BabaMama körünk keddenként 10-től tartja alkalmait, amelyre ezúton is szeretettel hívjuk a babákat, kismamákat. Rövid áhítat után a kismamák megosztják egymással gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalataikat.

Gyermekeink augusztusban Dunaszentbenedeken táboroztak, később gyülekezetünk fiataljai is ugyanott tartották nyári táborukat.

A több mint 100 fiatalt magába foglaló cserkészcsapatunk nagy érdeklődés mellett tartotta nyári táborát a Bakonyban. Cserkészeink ezúton is hívják soraikba a fiatalokat.

Ifjúsági bibliaóránk új időpontja péntek 18,30 óra. Nagyhéten passiójátékkal szolgáltak.

Ifjúsági énekkarunk, mely  több helyen szolgált (Református Zenei Fesztivál, Hegyvidék Zenekarral), szeretettel vár énekelni tudó és szerető tagokat.

Idős testvéreink Naomi köre májusban Vámosmikolán vett részt csendesnapokon.

Gyülekezeti hosszú hétvégénket (szerdától-vasárnapig) június elején Tahiban tartottuk. Testvérgyülekezeti kapcsolat keretében ősszel Vizsolyra látogattunk.

Vendégigehirdetőink voltak: Kiss Péter (Soroksár), Ivan Patterson (Észak-Írország), és Lovas András ádventi evangélizációnkon.

Gyülekezetünkben hétközben több alkalommal tartunk bibliaórákat. A kedd esti mellett csütörtök délelőtt idősebbeket várjuk, ekkor diakónusunk, Dobos Jutka is szolgál, aki beszámol beteg testvéreinknél tett látogatásairól.

Minden hónapban igehirdetési szolgálatot végzünk a Mártonhegyi úti öregotthonban.

A bibliaórák mellett lelkészeink házi úrvacsoraosztás keretében keresik fel az otthonukból kimozdulni már nem tudó idős testvéreinket. Ennek támogatására tavasszal látogató csoport alakult, ehhez csatlakozókat szeretettel várunk és készítünk fel.

Presbitériumunk tavasszal Galyatetőn tartotta hétvégéjét, ősszel pedig presbiteri csendesnapon tárgyalja meg a gyülekezetünk missziói szolgálatát.

Tovább folytattuk templomunkban a felújítási munkálatokat is. Pályázati támogatással az alagsori egyházfi-lakást újítottuk fel. Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat!

Hálásan köszönjük a diakóniai vasárnapon, illetve az országos perselyvasárnapokon felajánlott adományokat. Ebben az évben a Bibliatársulat munkáját támogattuk egy vasárnapi perselypénzzel (135.730 Ft), az Erdőkertesen épülő templomnak (169.240 Ft) küldtük el egy vasárnapi perselypénzünket, illetve a kárpátaljai testvérek megsegítségére  gyűjtöttünk és küldtük adományainkat (1.050.630 Ft).

Folytattuk az un. ?Kékvödrös? akciót: eddig mintegy 200 vödröt töltöttünk meg tartós élelmiszerrel, s juttattunk el rászorulóknak a Református Szeretetszolgálaton keresztül. A tavaly karácsonyi ?Nyilas Misi csomag? keretében több száz rászoruló gyermeknek küldtünk ajándékot.

Hálás szívvel köszönjük  felajánlásokat!

Egyházközségünk tagjainak adományaiból tartja fenn magát! Kérjük, aki teheti, személyesen fizesse be támogatását egyházközségünk pénztárába ? tekintettel a megnövekedett banki költségekre. Mindazáltal, a mellékelt csekken is lehet egyházfenntartói járulék-ot befizetni. Ha egy csekken több családtag fizeti a járulékot, kérjük tüntessék fel őket név szerint. A járulék mértéke önkéntes. Akik az egyházközség pénztárába már befizették járulékukat, vissza is juttathatják a csekket, amit csupán technikai okok miatt küldünk ki mindenkinek, és nem azért, mert a járulék nem érkezett volna meg.

A BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY ezúton is köszöni a 2013. évi adó 1%-ból felajánlott 310.471 Ft-ot. Ezt az összeget a templomfelújítás költségeire tartalékoltuk. Kérünk mindenkit, hogy a következő adóbevalláskor is gondoljon alapítványunkra, mely minden szükségében támogatja gyülekezetünket. Adószám: 18040520-1-43.

A Magyarországi Református Egyháznak is felajánható az adó egy másik 1%-a. A felajánlás az adóbevallással együtt történik, technikai szám: 0066.

A vasárnapi igehirdetések leírva kaphatók iratterjesztésünkben, illetve honlapunkon is olvashatók, hallgathatók.  Újonnan elektromos körlevelet indítottunk, küldését gyülekeztünk e-mail címén lehet kérni.

Karácsonyi és újévi alkalmaink

nov. 23 ? nov. 27. du. 18 óra adventi evangélizáció
nov 29. de. 10 óra úrvacsorai istentisztelet
dec.  10. de. 10 óra idősek  karácsonya
dec 15. de 10 óra Mézeskalács sütés
dec. 24. du. 15 óra GYEREKKARÁCSONY
dec. 25. de. 8 óra istentisztelet (úrv.)
  de. 10 óra istentisztelet (úrv.)
  du. 18 óra gyászolók istentisztelete
dec. 26. de 10 óra istentisztelet (úrv.)
dec. 27. de. 10 óra istentisztelet
dec. 31. óév du. 18 óra óévi hálaadás (úrv.)
jan. 1. újév de. 10. óra újévi istentisztelet (úrv.)
jan 3. de. 10 óra istentisztelet
  du. 18 óra istentisztelet